(C)YUKA SHIMADA/OJIGI BUNNY INC.  (C)KOMAKO SAKAI (C)YUKO HIGUCHI (C)SHINSUKE YOSHITAKE (C)MIWA NAKAYA