(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス (C)1976,1982,2019 SANRIO CO.,LTD. TOKYO,JAPAN